میزان عايق بندي گرمايي پنجره دو جداره به فاصله دو شيشه بستگي دارد. اگر فاصله دو شيشه بسیار كم باشد، نفوذ گرمايي افزایش یافته و به طبع آن رسانايي گرمايي پنجره دو جداره افزايش مي يابد. اگر  فاصله دو شيشه زياد باشد، پديده همرفت بر ويسكوزيته (گرانروي) گاز فائق آمده  و باعث افزايش رسانايي  گرمايي  پنجره  دو جداره خواهد شد. بيشترين  عايق بندي گرمايي زماني رخ مي دهد كه فاصله دو  شيشه بين ۱۶ تا ۱۹ ميليمتر باشد. فاصله  شيشه دو جداره بايد نسبت به قاب پنجره upvc مورد استفاده تنظيم گردد. بيشتر پروفيل هاي upvc که در بازار موجود است، قابليت استفاده از شيشه هاي دو جداره با فاصله مناسب را دارا می باشند.