کنترل ابعادی پروفیل

طبق استاندارد ISIRI 12291 ، ابعاد پروفیل از جمله ضخامت ها ، سطوح (دیواره های) قابل  رویت و غیر قابل  رویت ، عمق   عرض  و  اندازه  کانال های پروفیل با استفاده  از  کولیس  دیجیتال  کنترل و اندازه گیری می شود.

IRISI 12291 : طبقه بندی الزامات و روش های آزمون های پروفیل (PVC-U) برای تولید درب و پنجره ها

کنترل وضعیت ظاهری پروفیل 

طبق استاندارد ISIRI 12291 ، وضعیت ظاهری پروفیل باید در فاصله یک متری از نمونه در زاویه تابش °۴۵ نور آسمان و  یا تحت منبع  نوری مصنوعی معتدل  با  زاویه رویت عمود بر قطعه  به  روش چشمی  تعیین شود . همچنین سطح  پروفیل  باید  صاف ، بدون  ناهمواری  و عاری  از  سوراخ ، ناخالصی ، حفره  و  دیگر  عیوب سطحی  باشد و خطوط  ناشی از فرآیند اکستروژن  تاحدی که قابل رویت نباشد قابل پذیرش هستند.

IRISI 12291 : طبقه بندی الزامات و روش های آزمون های پروفیل (PVC-U) برای تولید درب و پنجره ها

کنترل میزان انحراف از راست بودن پروفیل 

طبق استاندارد ISIRI 12291 ، در این آزمون ، انحراف محور طولی پروفیل از خط راست ،با استفاده از فیلر و میز گرانیتی تراز و اندازه گیری میگردد که این انحراف نباید بزرگتر از c1mm در نمونه یک متری باشد.

IRISI 12291 : طبقه بندی الزامات و روش های آزمون های پروفیل (PVC-U) برای تولید درب و پنجره ها

کنترل و تعیین جرم واحد طول پروفیل های اصلی در دمای C23 ± c5 °C

در این آزمون طبق استاندارد ISIRI12291، جرم واحد طول بر حسب g/m با دقت c10g/mبا استفاده از ترازوی حساس اندازه گیری و کنترل میگردد.

IRISI 12291 : طبقه بندی الزامات و روش های آزمون های پروفیل (PVC-U) برای تولید درب و پنجره ها

کنترل تغییرات ظاهری پس از قرار گرفتن در معرضدمای c150 ±c 2°C درجه سلسیوس در آون

در این  آزمون  طبق  استاندارد     ISIRI10786    ، پس از قرارگیری c3c نمونه  تحت دمای    C150 ± c2 °Cدرجه به  مدتc30-33cدقیقه ، مشخصات و عیوب ظاهری نمونه پس از سرد شدن  از جمله :تاول ها،حفره ها،ترک ها روی سطح داخلی و خارجی پروفیل، جدا شدن لایه ها در مقاطع عرضی ، تغییر رنگ و دفرمه شدن قطعه بررسی و کنترل می گردد.

IRISI 10786 : روش آزمون تغییرات ظاهری پس از قرار گرفتن در معرض دمای  C 150 °C

کنترل و تعیین برگشت حرارتی پس از قرار گرفتن در معرض دمای  c100 ±c2°C درجه سلسیوس در آون

در  این  آزمون  طبق  استاندارد ISIRI 10787 ، پس از قرار گیری c3cنمونه تحت دمای c100 ±c 2 °C به مدت ۱ ساعت ، مقدار برگشت حرارتی(R) برای هر  سطح قابل  رویت داخلی  و  خارجی و اختلاف برگشت حرارتی(ΔR) بین دو سطح متقابل ، به صورت درصد محاسبه و کنترل می گردد.

IRISI 10787 : روش آزمون تعیین برگشت حرارتی پس از قرار گرفتن در دمایC 100 ±c 2 °C به مدت

تست مقاومت پروفیل در برابر ضربه ناشی از سقوط وزنه در دمای پائین T = -10 °C

در این آزمون طبق استاندارد BS EN 477 به منظور بررسی میزان مقاومت پروفیل در برابر ضربه خارجی ناشی از سقوط وزنه در دمای پایین تر مطابق با  استاندارد استفاده می گردد.

   BS EN 477 : Determination of the resistance to impact of main profiles by failling mass

کنترل نشانه گذاری و ردیابی محصول

طبق استاندارد ISIRI 12291 ،  درج علائم نشانه گذاری شده و  قابلیت ردیابی  محصول بر روی پروفیل های اصلی به طور واضح و خوانا در محل غیر مزاحم،به گونه ای که در هنگام بسته بودن پنجره  غیر قابل رویت باشد و  حداکثر در فواصل یک متری از یکدیگر در طول پروفیل کنترل و بررسی میگردد.

IRISI 12291 : طبقه بندی الزامات و روش های آزمون های پروفیل (PVC-U) برای تولید درب و پنجره ها

کنترل دمای ویکات(VST)

طبق استاندارد EN ISO 306، ISIRI 6982 حداقل دمای نرمی نمونه های تهیه شده از پروفیل برحسب درجه سلسیوس ، کنترل و اندازه گیری میگردد.

IRISI 6982 : روش آزمون تعیین دمای نرمی ویکات (VST) – پلاستیک ها –  موادگرمانرم

EN ISO 306:plastic -thermoplastic Material-Determination of vicat softening Temperrature(vst)x

کنترل و تعیین مقاومت جوش گوشه ها و اتصالات T شکل

طبق استاندارد BS EN 514 ، ISIRI 10930 گوشه و اتصالات T شکل جوش شده از پروفیل ، در دما و سرعت آزمون معین ، تحت  آزمون به روش های خمش  کششی یا  خمش فشاری قرار می گیرند و نیروی  شکست  ثبت و تنش شکست محاسبه میگردد.

IRISI 10930 : روش آزمون تعین مقاومت جوش گوشه ها و اتصالات T شکل

BS EN 514: Unplasticized polyvinylchloride  (PVC-U) profiles for the fabrication of  windows  and doors – Determination of  the strength of  welded corners and T-joints

کنترل مدول الاستسیته خمشی

طبق استاندارد EN ISO 178 ، در این آزمون حداقل مدول الاستسیته خمشی برای نمونه های تهیه شده از پروفیل ، اندازه گیری و کنترل میگردد.

EN ISO 178 : Plastic – Determination of  flexural properties

کنترل ثبات رنگ سطوح پروفیل

طبق  استاندارد  EN ISO 105،  ISIRI 12291  در این آزمون رنگ پروفیل ها از لحاظ محدوده طیفی با استفاده از دستگاه   Spectrophotometer  و تعیین  مقادیر L (سیاهی – سفیدی ) a (قرمزی – سبزی) ، b(آبی – زرد ) اندازه گیری و کنترل میگردد.

IRISI 12291 : طبقه بندی الزامات و روش های آزمون های پروفیل (PVC-U) برای تولید درب و پنجره ها

EN ISO 105, Part A01,Textiles – Test for colour fastness – Part A01: General principles of  testing

کنترل براقیت سطوح پروفیل

طبق استاندارد ISIRI 12291 ، در این آزمون با استفاده از دستگاه Glass Mater ، میزان براقیت سطوح پروفیل براساس سفارش تعیین شده کنترل و اندازه گیری میگردد.

IRISI 12291 : طبقه بندی الزامات و روش های آزمون های پروفیل (PVC-U) برای تولید درب و پنجره ها

کنترل مقاومت کششی _ ضربه ای 

طبق استاندارد EN ISO 8256، ISIRI 10919  در این آزمون مقدار مقاومت نمونه های تهیه شده از پروفیل  در برابر ضربه کششی  با سرعت های  مشخص  و  برای  تخمین  شکنندگی یا سختی ، اندازه گیری و کنترل می گردد.

IRISI 10919 : روش آزمون تعین مقاومت کششی – ضربه ای – پلاستیک ها

EN ISO 8256 : Plastics – Determination of tensile-impact strength

کنترل میزان استحکام در برابر چارپی

طبق استاندارد EN ISO 179-1&2 ، ISIRI 9297-1  در  این آزمون میزان مقاومت نمونه های تهیه شده از سطوح پروفیل در برابر چارپی ، اندازه گیری و کنترل می گردد.

IRISI 9277-1 : روش آزمون تعین مقاومت ضربه ای به روش چارپی- پلاستیک ها

EN ISO 179-1 & 2 : : Plastic -Determination of charpy impact properties

کنترل مقاومت پروفیل در برابر هوازدگی مصنوعی

طبق استاندارد ISO 4892-2 ، ISIRI 12291  در  این  آزمون  هر  چند ماه یکبار و در صورت فرمولاسیون یا جهت کنترل ترکیب مواد در پروسه تولید ،نمونه های برش خورده از پروفیل طبق الزامات استاندارد مربوطه ، با توجه به شرایط آب و هوایی مد نظر ( آفتابی ، بارانی ، شرجی و…) شبیه سازی شده توسط  دستگاه  Xenon test  تحت هوازدگی مصنوعی قرار گرفته و پس از طی دوره زمانی مورد نظر میزان مقاومت پروفیل در مقابل  تغییرات رنگ از  طریق  اندازه گیری  پارامترهای  رنگ ، با  استفاده  از دستگاه  Spectrophotometer  در مقایسه با نمونه های شاهد بررسی و کنترل میگردد.همچنین برای نمونه های تحت آزمون، تغییرات مقدار مقاومت در برابر ضربه چارپی در مقایسه با نمونه های  شاهد اندازه گیری و کنترل میگردد.

ISO 4892-2: Plastics — Methods of exposure to laboratory light sources- part 2: Xenon-arc lamps